dimarts, 2 d’agost de 2016

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir una persona responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir un responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

La nova llei que entra en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016  (DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys) obliga a que les activitats d'educació en el lleure disposin permanentment durant l'activitat d'una persona responsable de l'activitat inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure.

També cal tenir en compte que amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa d'obligat compliment els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l'activitat ha d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d'estar col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb disposar del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.

S'entén com a Responsable de l'activitat la persona que assumeix la responsabilitat de la realització de l'activitat d'acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora o l'entitat promotora.

Aquest estiu ja hi ha hagut molta demanda de directors titulats de lleure

Les activitats d'educació en el lleure han tingut aquest estiu un increment important de participació ja que en els anys més durs de la crisi havia davallat el nombre de participants. Degut a aquest increment algunes activitats no han pogut trobar una persona amb el títol de director/a d'activitats de lleure per posar-se al davant tal com exigeix la llei.

El títol de director/a de lleure és una titulació oficial que només imparteixen les Escoles d'Educació en el Lleure reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya.

Per poder accedir al curs de director/a a l'Escola l'Empordà (atenent el que disposa la normativa vigent) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicions:

1a) Haver fet el Curs d'accés al curs de director (Codi D1)

2a) Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

3a) Acreditar tenir una d'aquestes titulacions universitàries o de cicle s formatius més dos anys d'experiència en el sector de l’educació en el lleure

Per ara convoquem 3 cursos de director/a a l’any (no hi ha prou demanda per convocar-ne més)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU D'AGOST: GIRONA (GIRONÈS) Inici: 8 d'agost 2016

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU DE NADAL: FIGUERES (ALT EMPORDÀ)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU SETMANA SANTA: SANT FELIU DE GUÍXOLS-PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)

--------------------------------------

dimarts, 19 de juliol de 2016

Cristina Borràs fa podi a Finlàndia

La professora de la nostra escola, ara en excedència, Cristina Borràs Ferré, ha fet pòdium a Finlàndia en cursa nòrdica, primera de la general i de la seva categoria 10,6 km amb 1h 21m 47sdilluns, 18 de juliol de 2016

Primer curs de vetlladors i vetlladores que es fa a Figueres

El curs de vetlladors i vetlladores està especialment orientat a persones que donen suport a l’autonomia d’infants i joves amb un alt grau de dependència

Curs de vetlladors i vetlladores realitzat a Figueres el juliol de 2016

L’Àrea d’Ensenyament i Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà atenent una petició signada per 18 alumnes del curs de Monitors i monitores de menjadors escolars que es va fer aquet passat mes de desembre, ha organitzat per a aquesta primera quinzena de juliol un curs d’Auxiliar d’educació especial, més conegut amb el nom de vetllador i vetlladora escolars.

Aquest curs que s’ha realitzat a les pròpies dependències de la seu del Consell comarcal, ha estat impartit per l’Escola d’educadors i educadores en el Lleure l’Empordà, i ha estat dirigit pel doctor Josep M. Garcia Balda

L’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora), popularment anomenat vetllador o vetlladora escolar és una figura que en els darrers anys ha tingut i està tenint una presència activa en els centres escolars, dins d’allò que coneixem com centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

El principals destinataris d’aquest curs han estat monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula; persones que tenen la formació del curs de monitors de menjadors i transport escolar; altres educadors que treballen o que hagin treballat en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. Bàsicament ha estat adreçat a qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials. En concret han realitzat aquest curs una trentena de persones.

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials orientat a donar suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. 

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador i vetlladora i el seu paper a l’escola d’avui. 

Els alumnes que han superat el curs han rebut un diploma i carnet d’ Auxiliar d’Educació Especial (vetllador i vetlladora) emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà)

dissabte, 16 de juliol de 2016

Els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes a les seves xarxes socials

Ja n'hem parlat altres vegades però aquests dies he vist al Facebook i Instagram algun monitor que encara penja fotografies dels nens i nenes del seu casal al seu compte particular d'aquestes xarxa social, suposo ignorant que els monitors i monitores no poden penjar fotografies dels nens i nenes als seus comptes particulars de les seves xarxes socials.

Hi ha qui diu que això són llegendes urbanes perquè no hi ha cap llei concreta que ho especifiqui. Tot el contrari, és una de les qüestions més ben regulades. Primer de tot dir que el dret a la pròpia imatge i el tractament de dades personals està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. És a dir, sí que està regulada aquesta qüestió i no pas poc, amb la pròpia constitució i dues lleis orgàniques. Això de llegenda urbana no en té res com veurem ara.

La imatge és una dada personal i, com a norma general, per publicar-la (cedir-la) cal demanar el consentiment a la persona afectada. En el cas de fotos de menors, s'ha de demanar el consentiment dels pares per publicar-les (pàgines web de les escoles, clubs, etc.).

Sempre es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d'imatges d'alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per facilitar l'obtenció d'aquest consentiment, el centre informarà als pares, mares o tutors legals de l'alumnat de la possibilitat de publicar al web del centre imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats lectives, complementàries o extraescolars, i els lliurarà un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicació de les imatges.

En el cas de les xarxes socials és convenient en l'autorització indicar de quina o quines xarxes socials es refereix (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram...) sempre en comptes obertes pel propi centre. Mai s'entén aquesta autorització per publicar en comptes d'usuaris particulars com els dels propis monitors.

Si els menors es publiquen entre ells a les seves xarxes socials mai serà responsabilitat nostre. El que sí seria d'una gran irresponsabilitat és que els educadors (mestres, professors, monitors...) pengessin a les seves xarxes socials personals, fotografies dels nens i nenes on s'identifiquessin clarament. Tampoc seria convenient etiquetar i compartir des dels comptes personals.

Un altre debat seria la recomanació dels experts, en la no conveniència de publicar fotografies i vídeos de menors ni en les xarxes socials del centre educatiu pel poc control que en podem fer d'aquestes imatges un cop publicades.

Jordi Iglesias
Professor d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure

----------------------------------

Anem preparats:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_notificacio_d_activitats/publicacio_anem_preparats/

Nota informativa sobre la protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual 
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Proteccio_dades.pdf

divendres, 8 de juliol de 2016

El Govern regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per adaptar-la a les noves realitats socials

L'any 2015 es va realitzar 5.514 activitats d'educació en el lleure amb 279.927 participants
  • Amb la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure
  • Un aspecte destacat de la nova norma és l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitat
El Govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per tal d’actualitzar la normativa actual, simplificar-la i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit els darrers anys.

La principal novetat del nou Decret és la incorporació de les activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. D’aquesta manera se supera el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos.

Així, el Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu i l’interlocutor de les quals continuarà sent el Consell Català de l’Esport.

El segon gran aspecte destacat de la nova norma és l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitats. En aquest sentit, s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants. En el cas dels grups de fins a deu nens en què hi hagi algun menor de 16 anys, serà obligatòria la presència de dos dirigents per evitar així que davant de qualsevol incidència de la persona dirigent els infants es quedin sols.

L’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat.

Pel que fa a les notificacions de les activitats que qualsevol associació, entitat o empresa organitzadora ha de dur a terme a la Direcció General de Joventut (DGJ) abans de la seva realització, l’obligatorietat s’amplia a aquelles activitats que tenen més de dues nits de durada –fins ara s’establia en tres nits-, per així augmentar la seguretat davant de possibles situacions d’emergència. En aquest sentit, la DGJ i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) tenen establert un sistema d’alerta per poder atendre amb rapidesa i diligència qualsevol eventualitat que es produeixi en una activitat de lleure amb persones menors d’edat. L’estiu passat, per exemple, el CECAT va emetre fins a una cinquantena d’avisos mitjançant SMS a responsables d’activitat per alertar dels forts aiguats que es preveien a la zona on es desenvolupaven les activitats, sobretot a la comarca del Berguedà. Això va permetre adaptar la planificació d’aquelles activitats a les circumstàncies metereològiques i anticipar possibles problemes de seguretat.

Així mateix, el nou Decret permetrà que les entitats organitzadores facin les notificacions mitjançant una inscripció electrònica i en el termini d’una setmana abans d’iniciar l’activitat, de manera que s’agilitzarà i facilitarà tot el procés.

L’any 2015, la DGJ va registrar un total de 5.514 activitats d’educació en el lleure, 2.986 a càrrec d’entitats i associacions d’educació en el lleure censades a la DGJ mentre que la resta, 2.528, van ser organitzades per diversos tipus d’entitats entre les quals hi ha ajuntaments, empreses i associacions de Mares i Pares. En aquestes activitats hi van participar un total de 279.927 participants, dels quals 245.644 eren joves menors de 18 anys i 34.283 eren dirigents (monitors i directors de lleure) que es van repartir entre casals de vacances (53%), colònies (21%), acampades (16%), rutes (8%) i camps de treball (2%).

Finalment, entre els nous continguts del Decret, hi ha el de l’obligació de l’entitat organitzadora de disposar, durant la realització de l’activitat, d’una fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat on constin les dades actualitzades de l’estat de vacunació, així com els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar, entre d’altres.

Consens amb l’associacionisme i el teixit empresarial

El nou Decret és el resultat d’un llarg procés de diàleg i consens entre l’Administració i el sector de l’educació en el lleure, format per l’associacionisme educatiu i un potent i dinàmic teixit empresarial. Un dels objectius del Decret és, justament, l’enfortiment de la convivència i interrelació ja existent entre aquests dos sectors.

El nou reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre, de manera que es donarà temps a les associacions, entitats i empreses organitzadores d’adaptar-se a la nova normativa.

divendres, 17 de juny de 2016

Alumnes del curs de monitor/a de Girona participen d'una càpsula formativa del CEESC

El dimecres 15 de juny 2016 el CEESC va oferir a Girona la càpsula formativa: La Geografia de l’Animació Sociocultural a Catalunya, impartida per la Dra. Anna Planas Lladó.

Donat que paral·lelament s'està portant a terme a l'Espai CEESC gironí un curs de monitors i monitores d'educació en el lleure impartir per l'Escola l'Empordà, l'equip directiu va trobar molt oportú que els alumnes hi participessin.

La doctora Planas en la seva intervenció va emmarcar l’animació sociocultural com a metodologia compartida per diversos professionals entre els quals hi va incloure els de l'educació en el lleure, i adreçada a diversos col·lectius on també hi tenen cabuda els infants i els joves, i també com acció de projectes específics d’animació sociocultural. És en aquest segon aspecte en el que es basa el mapa de l’Animació Sociocultural (ASC) a Catalunya que s’està elaborant a través de la Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT).

Aquesta coodinadora pretén compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb aquest àmbit, metodologia i pràctica sociocultural, a més de facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn. En ressalta la dimensió educativa i en fa èmfasi en la importància de l’educació en valors que proporciona en aquests processos.

La CASC_CAT també pretén visualitzar la dimensió política i de transformació social que hi ha d’haver en tot procés i pràctica d’ASC perquè respongui plenament al sentit i la finalitat que la defineixen i, finalment, Identificar un espai d’intervenció on conviuen molts professionals, més enllà dels estrictament definits com animadors socioculturals. Aquest fet és vist com una riquesa que permet enriquir el discurs a partir de la suma de les diferents perspectives.

És en aquest darrer aspecte que un dels projectes que està duent la CASC_CAT és el Mapa de l’Animació Sociocultural. En aquest es pretén localitzar en el territori qui i de quina manera s’està treballant en el camp de l’animació sociocultural, amb la finalitat de tenir una eina de comunicació per tal de facilitar el treball en xarxa.

Qualsevol empresa, entitat, institució, servei que utilitza la metodologia de l’Animació Sociocultural, es pot inscriure al mapa a fi de compartir tasca, projectes… D’aquesta manera dóna a conèixer el seu projecte i es pot relacionar amb altres que treballen en el mateix camp per tal de promoure relacions laborals, treballar en xarxa i establir sinèrgies.

I aquest projecte i el mapa resultant que es pot consultar al web http://cascat.org/ és el que ha presentat en aquesta càpsula formativa la doctora Planas, que forma part de la coordinadora CASC_CAT juntament amb animadors i animadores socioculturals, associacions, Universitats, Cicles Formatius i en definitiva amants de l’ASC de tota Catalunya.

Des de l'Escola l'Empordà volem agrair a la Dra. Planas, la seva flexibilitat davant aquesta part del públic tant específica i la seva atenció definint i emmarcant l'ASC també dins de l'educació en el lleure.

Si vols més informació o està interessats en formar-ne part pots dirigir un correu electrònic coordinadorasociocultural@gmail.com

Dra. Anna Planas Lladó
És doctora en Pedagogia per la UdG i actualment coordina els estudis d’Educació Social d’aquesta universitat.
anna.planas@udg.edu

dijous, 16 de juny de 2016

CURSOS INTENSIUS D'ESTIU 2016CURSOS INTENSIUS D'ESTIU 2016

L’estiu és un bon moment per formar-se. Per això des de l'Escola l'Empordà hem programat diversos cursos d’educadors i educadores en el lleure que permeten aprofitar aquest estiu. Tots els cursos convocats per aquest estiu són intensiu el que permeten obtenir els diferents títols de manera ràpida durant el període vacacional. Més informació:https://goo.gl/Qhj9Bl

NECESSITES EL TÍTOL DE MONITOR/A?
Podeu triar entre tres cursos de monitor/a (Títol reglat oficial de la Generalitat de Catalunya). Intensiu de juliol i intensiu d'agost a Girona i aquest any l'intensiu de setembre a Amer pensat com a punt de confluència per gent de la Selva, el Gironès i la Garrotxa.

NECESSITES EL TÍTOL DE DIRECTOR/A?
Com cada estiu hem convocat l'intensiu d'agost a Girona. Per ara només convoquem 3 cursos de director/a a l’any (no hi ha prou demanda per convocar-ne més)
-D2 NADAL: FIGUERES (ALT EMPORDÀ)
-D2 SETMANA SANTA: SANT FELIU DE GUÍXOLS-PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)
-D2 AGOST: GIRONA (GIRONÈS)

CURSOS DE PREMONITORS
Cursos de premonitors intensius de tres dies a una casa de colònies i campus jove d'estiu a Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Verges, Serinyà i Bellcaire d'Empordà.

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ
També aquest estiu convoquem el de transport escolar, menjadors escolars i vetlladores entre d'altres. Només cal fer una ullada a la programació i segur que trobeu un curs a la vostra mida.

Més informació:https://goo.gl/Qhj9Bl

divendres, 10 de juny de 2016

Faig una valoració molt positiva d’aquest curs de directors de lleure

Quins aspectes teòrics del curs de directors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

Tot i que en general tots els aspectes teòrics del curs directors de lleure m’han semblat molt interessants i m’han estat útils en diferents termes, he de destacar sobretot al què fa referència als aspectes de seguretat, riscos i salut. Crec que no oblidaré el dia que en Josep Maria va entrar a classe i va dir “si un dia se us mor un nen...”. Penso que des d’aquell dia sóc més conscient de posar la seguretat per damunt de tot i de plantejar-me quins riscos poden tenir qualsevol de les activitats programades abans de dur-les a terme.

A més, la realització del projecte en equip, des dels seus fonaments fins al resultat final, basant-nos en tots els processos legals, m’ha servir per conèixer molt a fons el procediment correcte a l’hora d’elaborar-ne un i saber com crear la documentació pertinent. Així mateix, he adquirit coneixements de legislació que fins el moment desconeixia, a banda de posar-me al dia sobre l’estat de la normativa que regula les activitats de lleure.

Cal afegir que les dinàmiques de cohesió de grup que vam realitzar amb l’Eva m’han estat molt útils en les meves pràctiques ja que el principal objectiu que es volia assolir era precisament aquest; crear un grup on es respirés un bon clima, que estigués cohesionat i que es tingués confiança. Així doncs, he integrat aquestes dinàmiques en el dia a dia de l’Espai Jove, obtenint-ne molt bons resultats.

Per últim, vull comentar que, gràcies als meus companys de curs que van fer una exposició sobre diferents activitats de lleure, vaig aprofundir en el coneixement del funcionament de caus i agrupaments i em van despertar un interès enorme cap a aquests, ja que em van saber transmetre la seva il·lusió i la seva passió per la seva feina, una feina de la qual jo en sabia molt poques coses. D’aquesta informació que vaig obtenir me n’he emportat formes de treballar i valors a transmetre com és el respecte per la natura.

Fes una valoració general de tot el curs de directors/es

No cal dir que faig una valoració molt positiva d’aquest curs de directors de lleure. Estic completament satisfeta amb les pràctiques que he realitzat, amb l’equip, les participants, el lloc, etc. En les pràctiques es pot posar a prova tot allò que s’ha après. 120 hores treballant amb un grup de joves i amb un equip de monitors és sempre enriquidor pel fet de viure diferents experiències. Dia a dia es van enfortint uns lligams que potser semblen invisibles al començament, però que amb les interaccions amb els joves es fa palès que hi són. És a les pràctiques on es té contacte directe amb els participants i amb les seves respostes, la seva actitud i els seus raonaments. Les pràctiques són una part molt gratificant del curs i una de les experiències més positives que es poden tenir, ja que aprens mentre gaudeixes d’allò que fas.

Ara bé, també he de dir que l’etapa lectiva d’aquest curs m’ha estat molt útil. Tot i que la idea de passar el Nadal amb quinze persones que no coneixia d’entrada no era gaire atractiva, em sento sincerament afortunada d’haver pres la decisió de fer aquest curs en les dates i el lloc on el vaig realitzar. Això m’ha permès no només adquirir nous coneixements, créixer com a persona i saber actuar d’una forma més professional, sinó que m’ha donat l’oportunitat de conèixer quinze persones fantàstiques que m’emporto per sempre, que tenen les mateixes inquietuds que jo i amb qui he pogut compartir vivències, parers i experiències. Així mateix, valoro de manera excel·lent les classes realitzades que, malgrat les dates, van ser amenes i dinàmiques i en les que vam poder participar de manera molt activa.

Amb aquest curs hem tingut l’oportunitat de viure el lleure tal com és; persones desconegudes en un mateix lloc i en un mateix moment, compartint les seves experiències i fent un bon procés de cohesió de grup, de treball en equip i d’empatia, trets claus per obtenir uns resultats òptims.

NSA, Cadaqués

dilluns, 6 de juny de 2016

Els monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure han de tenir el títol de PRIMERS AUXÍLIS

Sabies que...

És obligatori per llei que tots els monitors i directors d'activitats de lleure tinguin com a mínim el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" Així ho estableix el Decret 225/1996, de 12 de juny. És a dir han d'aver fet com a mínim un curs de PRIMERS AUXÍLIS de primer nivell.

Hi ha molts monitors i monitores que ignoren aquesta obligació legal, per això en aquest article ho intentem explicar detalladament.

Segons preveu el Decret 225/1996, de 12 de juny, davant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial. Per això, és considera un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements de primers auxilis, ja que per raó de les tasques que desenvolupen els monitors/es, és possible que algun cop hagin d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec. Aquesta formació ha de tenir ha de garantir que el monitor/a tingui uns coneixements necessaris que els permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

El Decret 225/1996, de 12 de juny, estableix les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata i fixa els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació (els monitors/es s'inclouen en el segon grup):
  • "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". 
És a dir els monitors/es s'inclouen en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.

Concretament aquesta normativa disposa que els monitors/es han de tenir:
  • Coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.
El curs que oferta l'Escola l'Empordà de Primers auxilis en activitats de lleure, s'equipara al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata".

En conclusió i en aplicació d'aquesta normativa cal que si us dediqueu a fer de monitor/a, director/a havenr fet un curs que acrediti tenir coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata"

dimarts, 31 de maig de 2016

Principalment pensava que no em serviria aquest curs però gràcies això sé que em vull dedicar principalment a la meva vida a estar amb nens

Quins aspectes teòrics del curs de monitors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

Tots els aspectes en general m'han sigut de gran ajuda ja que si no hagués fet el curs, les pràctiques no tindrien gaire sentit per mi i no hauria fet ni la mitat de les coses que vaig fer a les pràctiques. M'hauria quedat en blanc sense saber que fer, però sempre sabia que havia de fer gràcies a tot el que he aprés al curs de monitors, ja sigui el tracte amb els nens, amb els pares/mares i familiars o també el tracte amb els meus companys per fer un bon equip de treball.

Fes una valoració general de tot el curs de monitors/es

Principalment pensava que no em serviria aquest curs però gràcies això sé que em vull dedicar principalment a la meva vida a estar amb nens, ja sigui en el món del lleure o en un altre. Gràcies aquest curs m'he motivat per estudiar grau superior d'Educacio Infantil i més endevant segurament magisteri. Els companys d'aquest curs no haurien pogut ser millors. He fet bons amics i sempre els recordare. Les classes sempre eren divertides, no eren pesades, perquè els mestres ho feien tot de manera que ens agradés a tots. Mestres que ens han ajudat molt sempre que ho hem necesitat. Treballs que han sigut 100% útils perquè he après a programar, a jugar, a cantar i ballar, i sobretot a empatitzar amb el món del lleure.


JTP, Palafrugell